Bir listenin kırk bir yıl hatırı var... listelerim.com (beta)


Mühendislikler


Hangi Mühendisliği seçeceğim diye şaşırma. Oku, bilgilen :))
1
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
Ahşap veya ahşap kökenli malzemelerin, istenilen kalite standardında, belirlenen sürede, en düşük maliyetle üretilebilmesi için üretim sistemini tasarlayan, projelendiren, üretim sürecini denetleyen kişidir.
2
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
Balıkçılık teknolojisi mühendisliği programının amacı, iç sularda ve denizlerde yaşamakta olan canlıların niteliği, avlanma teknolojisi, su ürünleri yetiştiriciliği, su ürünleri işleme ve değerlendirme teknolojisi, genel oşinografi (okyanus bilimi) ve gemi yapımı, onarımı, yönetimi ile su altı tekniği konularında çalışan kişidir.
3
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar sistemlerinin yapısı, tasarımı, geliştirilmesi ve sistemlerin kullanılması konularında çalışan kişidir.
4
Biyomedikal Mühendisliği
Tıpta ve biyolojik bilimlerde kullanılan elektronik alet ve iletişim sistemlerinin planlanmasını, yapımını, işletilmesini ve geliştirilmesini sağlayan kişidir.
5
Çevre Mühendisliği
Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalışan kişidir.
6
Deniz İşletme Mühendisliği
Deniz ulaştırma işletme mühendisleri hem denizde güverte ve makine zabiti hem de denizcilik acentalarında çalışan teknik elemanlardır.
7
Deniz Teknolojileri Mühendisliği
Her türlü su altı ve su üstü deniz araçlarının (gemiler, denizaltılar gibi) ve sabit deniz yapılarının projelendirme, tasarım ve üretim aşamalarında mühendislik çalışmalarını yürüten kişidir.
8
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Ticaret gemilerinin verimli bir biçimde işletilmesi ile limanların yönetimi alanında çalışan kişidir.
9
Deri Mühendisliği
Hayvansal bir ürün olan derilerin hammadde durumundan işlenmiş deri haline gelebilmesi için yapılması gereken işlemler konusunda inceleme ve araştırmada bulunan kişidir.
10
Elektrik - Elektronik Mühendisliği
Elektrik enerjisi üretme, iletme, dağıtma sistemleri ile her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerinin projelerinin yapılması, geliştirilmesi, kullanılması ve denetimi konularında çalışan kişidir.
11
Elektrik Mühendisliği
Elektrik mühendisi; elektrik enerjisinin en ekonomik yollarla üretilmesini, dağıtımını, elektrik donanımlarının, parça ve sistemlerinin yapımını planlayan ve sistemi kurup çalışmasını sağlayan kişidir.
12
Elektronik Mühendisliği
Her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerinin planlanması, yapımı, işletilmesi ve geliştirilmesi konularında çalışan teknik elemandır.
13
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
İletişim sistemlerinin ve her türlü elektronik aletin tasarımı, üretim teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda çalışan kişidir.
14
Endüstri Mühendisliği
Üretimin girdileri olan hammadde, yardımcı malzeme, enerji, makine ve işgücü gibi kaynakların en verimli şekilde kullanılması ve kalitesi yüksek, maliyeti düşük ürün elde edilebilmesi için planlama ve denetleme çalışmalarını yapan kişidir.
15
Fizik Mühendisliği
Doğadaki maddelerin yapısını ve aralarındaki etkileşimi inceleyerek, fizik bilimi bulgularını teknolojiye uygulayan kişidir.
16
Gemi Mühendisliği
Gemi inşaatı mühendisi, her türlü deniz taşıtının projelendirilmesi, geliştirilmesi ve ekonomik şekilde üretiminin yapılması konularında mühendislik çalışmalarını yürüten kişidir.
17
Gıda Mühendisliği
Gıda hammaddelerinin besin değerlerini kaybetmeden, standartlara uygun olarak verimli bir şekilde işlenmesini, korunmasını ve depolanmasını planlayan, uygulamasını yürüten ve yeni sistemleri geliştiren kişidir.
18
Havacılık / Uçak Mühendisliği
Havada seyreden her çeşit aracın tasarlanması ve yapım projelerinin hazırlanması, üretilmesi, geliştirilmesi, bakım-onarımı ve işletilmesi konularında çalışan kişidir.
19
Hidrojeoloji Mühendisliği
İçme, kullanma, sulama, hidrolik ve jeotermal enerji üretimi amacıyla istenilen miktar ve kalitede yüzey ve yeraltı suyunun araştırılması ve suların kirletici etkilerden korunması konularında teknik çalışmalar ve araştırmalar yapan kişidir.
20
İnşaat Mühendisliği
Bina, karayolu, demiryolu, metro, köprü, tünel, rıhtım, baraj, sulama, pis su arıtması gibi yapıları tekniğe uygun ve ekonomik olarak tasarlayan ve yapım çalışmalarını denetleyen kişidir.
21
İşletme Mühendisliği
Bir işletmenin, işletmecilik ve mühendislik anlayışına uygun biçimde yönetilmesini, üretimden satışa kadar olan sürecin denetlenmesini sağlayan, hem mühendislik, hem işletme yöneticiliği konusunda bilgi sahibi olan kişidir.
22
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
Arazi parçalarının biçim, konum, engebe v.b. yönlerden durumunu havadan çekilen fotoğraflarla belirleyerek elde edilen verileri harita dediğimiz şemada çizgiler halinde gösteren kişidir.
23
Jeofizik Mühendisliği
Yeraltında bulunan derin hammadde yatakları ve enerji kaynaklarının yerlerini, kayaların birbirlerine göre konumlarını, fiziksel yöntemler yardımıyla inceleyen kişidir.
24
Jeoloji Mühendisliği
Yerkürenin başlangıcından bugüne kadar geçirdiği yapısal değişmeleri, yerkabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceleyen, yerleşim alanlarının ve her türlü mühendislik yapılarının yer seçimi çalışmalarını yürüten kişidir.
25
Kimya Mühendisliği
Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan tesislerin tasarlanması, kurulması ve işletilmesi alanlarında çalışan kişidir.
26
Maden Mühendisliği
Yeraltında ve yer üstünde bulunan her tür enerji, maden ve doğal gaz yatağının ekonomik bir biçimde işletilmeye elverişli olup olmadığına karar veren, madenlerin işletilmesi için gerekli tesisleri tasarlayan, yapımını gerçekleştiren ve işleten kişidir.
27
Makine Mühendisliği
Her türlü mekanik sistemin, makinenin, makine elemanlarının belirli kriterler çerçevesinde tasarımını yapan, geliştiren, üretimini planlayan, üretim teknolojilerini geliştiren, sistemler arası ilişki ve fonksiyonları kuran, geçerli fiziksel kurallar içinde test eden kişidir.
28
Matematik Mühendisliği
Endüstride ve bankacılıkta sorunların matematik yolu ile analizini yapan ve çözüm yollarını geliştiren kişidir.
29
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Metalurji ve malzeme mühendisi, bileşiminde metal bulunan maden filizlerinden metal ve alaşımların elde edilmesi ve bunların belli işlemlerden geçirilerek endüstrinin istediği hammadde haline getirilmesi, plastik, seramik gibi metal olmayan maddelerin elde edilmesi ve işlenmesi çalışmalarını yürüten kişidir.
30
Meteoroloji Mühendisliği
Meteoroloji mühendisi, atmosferdeki sistemleri ve olayları (yağmur, rüzgar, bulut, hava basıncı vb.) izleyerek veriler elde eden ve bu verileri bir bütün içinde değerlendirerek günlük hayata uygulanmasını sağlayan kişidir.
31
Nükleer Enerji Mühendisliği
Atom çekirdeğinin çeşitli süreçler sonunda parçalanması ile enerjinin, kontrollü ve güvenli bir şekilde elde edilmesi ve ilgili teknolojilerin geliştirilmesi için gerekli tasarım, işletme ve araştırma çalışmalarını yürüten kişidir.
32
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman endüstri mühendisi, ormandan ana ürün olarak elde edilen tomruk, reçine, sığla yağı, defne, palamut gibi ürünleri işleyerek parke, yonga levha, karton vb. ürünlere dönüştüren ve bu alanda fabrika ve atölyelerin kurulması, işletilmesi, işlenmiş orman ürünlerinin standardizasyonu, kalite kontrolü ve pazarlanması konularında hizmet veren kişidir.
33
Orman Mühendisliği
Orman alanlarının saptanması, ağaçlandırılması, korunması, işletilmesi ve geliştirilmesi gibi konularda hizmet yürüten kişidir.
34
Otomotiv Mühendisliği
Kamyon, otobüs, minibüs, otomobil gibi motorlu kara taşıtlarını planlayan ve üretimini denetleyen kişidir.
35
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği
Petrol ve doğal gazın bulunması, çıkarılması, depolanması ve nakledilmesi ile uğraşan ve bu konuda araştırmalar yapan kişidir.
36
Sistem Mühendisliği
Teknik, ekonomik, biyolojik, endüstriyel ve politik sistemleri birleştirerek analiz eden, iş dünyasının bütün sektörlerinde oluşan ve oluşturulacak sistemlerin tasarımını, üretimini ve geliştirilmesini maliyet unsurunu da göz önünde bulundurarak gerçekleştiren kişidir.
37
Tekstil Mühendisliği
Tekstil ve konfeksiyon sanayiinin kullandığı tekstil hammaddelerinin işlenmesi aşamalarında, teknik ve idari düzenlemeleri yapan, yeni yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi için çalışmalar yürüten, yeni ürünlerin tasarımını ve üretimini planlayan, üretimin ekonomik bir şekilde yürütülmesini sağlayan kişidir.
38
Telekomünikasyon Mühendisliği
Haberleşme sektöründe, bir noktadan bir çok noktaya veya noktadan noktaya ağlar üzerinden, bilginin iletilmesi, işlenmesi depolanması ve kullanılması için gerekli olan sistemlerin analizini, tasarımını yapan, yazılım-donanım ortamında gerçekleştirilmesini sağlayan kişidir.
39
Üretim Mühendisliği
İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde üretilmesine karar verilen bir ürünün üretim yöntemleri ile bu yöntemleri gerçekleştirecek üretim araçlarının tasarımı, uygulanması ve kontrolünde çalışan kişidir.
40
Uzay Mühendisliği
Hava ve uzay araçlarının tasarımı ve yapımı, bunların uzaya gönderilmesi, araçların yerden izlenmesi, araçlarla haberleşme vb. işleri yapan kişidir.
41
Yazılım Mühendisliği
Bankacılık, otomotiv, telekomünikasyon vb. sektörler olmak üzere her alanda kullanılan bilgisayar sistemlerinin, yazılım tasarımını hazırlayan ve sisteme entegre edip uygulamasını yapan kişidir.


Yorumlar


JazzMan — 9 sene önce

Bide "Kaldırım Mühendisliği" vardı onu unutmuşunuz :)
16.10.2008 09:45beterbocek — 9 sene önce

Evet onu da eklemek gerekir. Buyrun o zaman:D
Kaldırım Mühendisliği:
İşsizlik, Avarelik gibi konularda faaliyet gösteren, iş aramaktan, yol katetmekten kaldırım taşlarını sayan ve bu alanda uzmanlaşan kişilerdir.

16.10.2008 10:15ilaydÆrhan — 9 sene önce

Öncelikle şunu belirteyim bu kadar çok mühendislik olduğunu bilmiyordum ayrıca beterbocegede cok tesekkür ediyorum gerçekden o tam bir doğuşdan LİSTECİ...Alfabetik sıraya bile dizmişsin sağol eline koluna sağlık..
16.10.2008 23:33beterbocek 9 sene önce yaptı
, , , olarak etiketledi